• کانون آگهی و تبلیغاتی عصر گرافیک

به نام خدا

مشخصات صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی عصرگرافیک:

نام: سید مهدی دهدشتی      فرزند: سید علی    شماره شناسنامه:19849      شماره ملی:0381114260     صادره از: قم

تاریخ تأسیس کانون تبلیغاتی عصرگرافیک:

29/10/1382

نوع فعالیت:

طراحی، چاپ و تبلیغات

امکانات کانون:

4 دستگاه رایانه جهت طراحی و انجام کارهای دفتری، 1 دستگاه چاپ بنر، 1 دستگاه چاپ دیجیتال تحریر، 1 دستگاه برش

آدرس کانون و طرق ارتباطی:

آبادان، خیابان طالقانی(زند سابق)، طبقه فوقانی حوزه علمیه، شماره 294

تلفن: 53222313-061    نمابر: 53222035-061

asregraphic@gmail.com آدرس ایمیل:

همراه صاحب امتیاز: 09161310253